freeforum.gr

δοκιμαστική λειτουργία - συμβουλές καλόδεχτες

Μύθοι και κοινή λογική

User avatar
osho_st
Site Admin
Posts: 312
Joined: Tue Feb 11, 2014 12:04 am

Μύθοι και κοινή λογική

Postby osho_st » Fri Oct 23, 2015 2:24 pm

Image
Κατά την σελίδα παραπομπής, ο αρχάγγελος Μηχαήλ, αποτρέπει την προσέγγιση ενός πολεμικού Τουρκικού πλοίου, στην τοποθεσία Πάνορμος της Σύμης.

Εκείνο που ξεχνάνε οι "ευσεβείς" πιστοί είναι οτι και η θρησκεία του Ισλάμ, έχει αγγέλους και αρχαγγέλους. Μάλιστα κατά το Ισλάμ, το κοράνι το μετέφερε στον Μωάμεθ ο αρχάγγελος Γαβριήλ. Ο δε αρχάγγελος Μηχαήλ λατρεύονταν κυρίως από τους γενίτσαρους.
Λαμβανομένου υπόψη ότι ο αρχάγγελος στις φωτογραφίες βρίσκεται πάνω στο πλοίο, παρόλο που το πλοίο έχει μετακινηθεί, η λογική υπόθεση είναι ότι το συνοδεύει στην αποστολή του παρά το αποτρέπει. Κάτι που μάλλον θα έπρεπε να θορυβήσει τους ευσεβείς χριστιανούς......

Ευτυχώς για τον Ελληνισμό, η πιθανότητα να εικονίζεται μια υπερφυσική οντότητα, είναι ασήμαντη.

http://national-pride.org/2015/09/25/%C ... 4%CE%BF-2/


Η απελευθέρωση από το γνωστό.

User avatar
osho_st
Site Admin
Posts: 312
Joined: Tue Feb 11, 2014 12:04 am

Το ψέμα διαδίδεται ευκολότερα από την αλήθεια;

Postby osho_st » Mon Dec 05, 2016 10:57 pm

Απλό και κατανοητό το βίντεο, περιγράφει συνοπτικά τον μηχανισμό δημιουργίας και αναπαραγωγής ψευδών ειδήσεων και το στοιχειώδες που πρέπει να κάνουμε για να μειώνουμε τις πιθανότητες να γινόμαστε φερέφωνα ψεύδους. Το βίντεο έχει και Ελληνικούς υπότιτλους καθώς και υπότιτλους σε αρκετές άλλες γλώσσες.
https://www.youtube.com/watch?v=cSKGa_7XJkg


Η απελευθέρωση από το γνωστό.

User avatar
Vania_st
Posts: 42
Joined: Fri Oct 13, 2017 10:38 am

The spread of true and false news online

Postby Vania_st » Fri Mar 09, 2018 9:46 am

Από την σελίδα http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146
Lies spread faster than the truth
There is worldwide concern over false news and the possibility that it can influence political, economic, and social well-being. To understand how false news spreads, Vosoughi et al. used a data set of rumor cascades on Twitter from 2006 to 2017. About 126,000 rumors were spread by ∼3 million people. False news reached more people than the truth; the top 1% of false news cascades diffused to between 1000 and 100,000 people, whereas the truth rarely diffused to more than 1000 people. Falsehood also diffused faster than the truth. The degree of novelty and the emotional reactions of recipients may be responsible for the differences observed.
Τα ψέματα διαδίδονται ταχύτερα από την αλήθεια
Υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για τα ψευδή νέα και τη δυνατότητα να επηρεάσουν την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ευημερία. Για να καταλάβουμε πώς εξαπλώνονται οι ψευδείς ειδήσεις, οι Vosoughi et al. χρησιμοποίησαν ένα σύνολο δεδομένων από "καταρράκτες" με φήμες στο Twitter από το 2006 έως το 2017. Περίπου 126.000 φήμες διαδόθηκαν από ~ 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Τα ψεύτικα νέα έφτασαν σε περισσότερους ανθρώπους από την αλήθεια. το κορυφαίο 1% των ψευδώς ανεπτυγμένων καναλιών ειδήσεων διαχέεται σε 1000 έως 100.000 άτομα, ενώ η αλήθεια σπάνια διαχέεται σε περισσότερους από 1000 ανθρώπους. Η ψευδαίσθηση διαχέεται επίσης ταχύτερα από την αλήθεια. Ο βαθμός καινοτομίας και οι συναισθηματικές αντιδράσεις των αποδεκτών μπορεί να είναι υπεύθυνοι για τις παρατηρούμενες διαφορές.
Abstract
We investigated the differential diffusion of all of the verified true and false news stories distributed on Twitter from 2006 to 2017. The data comprise ~126,000 stories tweeted by ~3 million people more than 4.5 million times. We classified news as true or false using information from six independent fact-checking organizations that exhibited 95 to 98% agreement on the classifications. Falsehood diffused significantly farther, faster, deeper, and more broadly than the truth in all categories of information, and the effects were more pronounced for false political news than for false news about terrorism, natural disasters, science, urban legends, or financial information. We found that false news was more novel than true news, which suggests that people were more likely to share novel information. Whereas false stories inspired fear, disgust, and surprise in replies, true stories inspired anticipation, sadness, joy, and trust. Contrary to conventional wisdom, robots accelerated the spread of true and false news at the same rate, implying that false news spreads more than the truth because humans, not robots, are more likely to spread it.
Σύνοψη
Ερευνήσαμε τη διαφορική διάχυση όλων των επαληθευμένων αληθινών και ψευδών ειδήσεων που διανέμονται στο Twitter από το 2006 έως το 2017. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ~ 126.000 ιστορίες tweeted από ~ 3 εκατομμύρια ανθρώπους πάνω από 4,5 εκατομμύρια φορές. Διαβαθμίσαμε τα νέα ως αληθινά ή ψευδή χρησιμοποιώντας πληροφορίες από έξι ανεξάρτητους οργανισμούς ελέγχου πραγματικών περιστατικών που παρουσίασαν συμφωνία 95 έως 98% για τις ταξινομήσεις. Η ψευδαίσθηση διαχέεται σημαντικά μακρύτερα, ταχύτερα, βαθύτερα και ευρύτερα από την αλήθεια σε όλες τις κατηγορίες πληροφοριών και τα αποτελέσματα ήταν πιο έντονα για ψευδείς πολιτικές ειδήσεις παρά για ψεύτικα νέα σχετικά με την τρομοκρατία, τις φυσικές καταστροφές, την επιστήμη, τους αστικούς θρύλους ή τις οικονομικές πληροφορίες. Διαπιστώσαμε ότι τα ψευδή νέα ήταν πιο μυθιστόρημα από τα αληθή νέα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι ήταν πιο πιθανό να μοιράζονται νέες πληροφορίες. Ενώ οι ψευδείς ιστορίες ενέπνευσα φόβο, αηδία κα έκπληξη στις απαντήσεις, οι αληθινές ιστορίες ενέπνευσαν την προσμονή, τη θλίψη, τη χαρά και την εμπιστοσύνη. Αντίθετα με τη συμβατική αντίληψη για το θέμα, τα ρομπότ επιτάχυναν την εξάπλωση των αληθινών και ψευδών ειδήσεων με τον ίδιο ρυθμό, υπονοώντας ότι τα ψεύτικα νέα εξαπλώνονται περισσότερο από την αλήθεια, επειδή οι άνθρωποι, όχι τα ρομπότ, είναι πιο πιθανό να το διαδώσουν.User avatar
Vania_st
Posts: 42
Joined: Fri Oct 13, 2017 10:38 am

The spread of true and false news online (2)

Postby Vania_st » Fri Mar 09, 2018 10:01 am

Συνέχεια από το πλήρες κείμενο στην σελίδα http://science.sciencemag.org/content/3 ... /1146.full
.....
....
False news can drive the misallocation of resources during terror attacks and natural disasters, the misalignment of business investments, and misinformed elections. Unfortunately, although the amount of false news online is clearly increasing (Fig. 1, C and E), the scientific understanding of how and why false news spreads is currently based on ad hoc rather than large-scale systematic analyses. Our analysis of all the verified true and false rumors that spread on Twitter confirms that false news spreads more pervasively than the truth online. It also overturns conventional wisdom about how false news spreads. Though one might expect network structure and individual characteristics of spreaders to favor and promote false news, the opposite is true.

The greater likelihood of people to retweet falsity more than the truth is what drives the spread of false news, despite network and individual factors that favor the truth. Furthermore, although recent testimony before congressional committees on misinformation in the United States has focused on the role of bots in spreading false news (36), we conclude that human behavior contributes more to the differential spread of falsity and truth than automated robots do. This implies that misinformation-containment policies should also emphasize behavioral interventions, like labeling and incentives to dissuade the spread of misinformation, rather than focusing exclusively on curtailing bots. Understanding how false news spreads is the first step toward containing it. We hope our work inspires more large-scale research into the causes and consequences of the spread of false news as well as its potential cures.
Οι ψευδείς ειδήσεις μπορούν να οδηγήσουν στην λανθασμένη κατανομή πόρων κατά τη διάρκεια τρομοκρατικών επιθέσεων και φυσικών καταστροφών, στην κακή επιλογή επιχειρηματικών επενδύσεων και λανθασμένες επιλογές σε εκλογές λόγο κακής ενημέρωσης. Δυστυχώς, παρότι ο αριθμός των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο αυξάνεται σαφώς (Εικ. 1, Γ και Ε), η επιστημονική κατανόηση γιατί και πως οι ψευδείς ειδήσεις εξαπλώνονται βασίζεται επί του παρόντος σε ad hoc παρατηρήσεις και όχι σε συστηματικές αναλύσεις μεγάλης κλίμακας. Η ανάλυσή μας για όλες τις επαληθευμένες αληθινές και ψευδείς φήμες που εξαπλώνονται στο Twitter επιβεβαιώνει ότι οι ψευδείς ειδήσεις εξαπλώνονται ευκολότερα από την αλήθεια στο διαδίκτυο.
Ανατρέπει επίσης τη συμβατική μας άμποψη για το πώς εξαπλώνονται ψευδείς ειδήσεις.
Παρόλο που κάποιος μπορεί να αναμένει ότι η δομή του δικτύου και τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά των διανεμητών θα ευνοούν και θα προωθούν ψευδείς ειδήσεις, ισχύει το αντίθετο. Η μεγαλύτερη πιθανότητα κάποιοι άνθρωποι να επαναλάβουν την πλαστή είδηση περισσότερο από την αλήθεια είναι αυτό που οδηγεί στη διάδοση ψευδών ειδήσεων, παρά τους δικτυακούς και ατομικούς παράγοντες που ευνοούν την αλήθεια. Επιπλέον, παρόλο που οι πρόσφατες μαρτυρίες ενώπιον των επιτροπών του Κογκρέσου σχετικά με την παραπληροφόρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώθηκαν στο ρόλο των bots στην εξάπλωση ψευδών ειδήσεων (36), καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά συμβάλλει περισσότερο στη διαφορική εξάπλωση της πλαστότητας και της αλήθειας από ό, τι τα αυτοματοποιημένα ρομπότ. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές περιορισμού παραπληροφόρησης πρέπει επίσης να τονίζουν τις παρεμβατικές συμπεριφορές, όπως η επισήμανση και τα κίνητρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης, αντί να εστιάζουν αποκλειστικά στη μείωση των bots. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ψευδείς ειδήσεις εξαπλώνονται είναι το πρώτο βήμα ενάντια στην εξάπλωσή τους. Ελπίζουμε ότι το έργο μας θα εμπνεύσει μεγαλύτερη έρευνα σε βάθος για τις αιτίες και τις συνέπειες της εξάπλωσης των ψευδών ειδήσεων καθώς και των πιθανών θεραπειών τους.
Return to “Γνωστοί σύχρονοι μύθοι”

cron