freeforum.gr

δοκιμαστική λειτουργία - συμβουλές καλόδεχτες

Χορτοφαγία και vegan

User avatar
osho_st
Site Admin
Posts: 303
Joined: Tue Feb 11, 2014 12:04 am

Re: Χορτοφαγία και vegan

Postby osho_st » Tue Sep 11, 2018 10:12 am

https://www.nature.com/articles/s41893-018-0133-x
Abstract

The water footprint concept has been recognized as being highly valuable for raising awareness of the large quantity of water resources required to produce the food we consume. We present, for three major European countries (the United Kingdom, France and Germany), a geographically detailed nationwide food-consumption-related water footprint, taking into account socio-economic factors of food consumption, for both existing and recommended diets (healthy diet with meat, healthy pescetarian diet and healthy vegetarian diet). Using socio-economic data, national food surveys and international food consumption and water footprint databases, we were able to refine national water footprint data to the smallest possible administrative boundaries within a country (reference period 2007–2011). We found geographical differences in water footprint values for existing diets as well as for the reduction in water footprints associated with a change to the recommended healthy diets. For all 43,786 analysed geographical entities, the water footprint decreases for a healthy diet containing meat (range 11–35%). Larger reductions are observed for the healthy pescetarian (range 33–55%) and healthy vegetarian (range 35–55%) diets. In other words, shifting to a healthy diet is not only good for human health, but also substantially reduces consumption of water resources, consistently for all geographical entities throughout the three countries. Our full results are available as a supplementary dataset. These data can be used at different governance levels in order to inform policies targeted to specific geographical entities.
Μετάφραση από μένα με την βοήθεια αυτόματου μεταφραστή.

Η έννοια του αποτυπώματος ύδατος έχει αναγνωριστεί ως πολύτιμη για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μεγάλη ποσότητα των υδάτινων πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή των τροφίμων που καταναλώνουμε. Παρουσιάζουμε, για τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία), ένα γεωγραφικά λεπτομερές εθνικό υδατικό αποτύπωμα σχετικό με την κατανάλωση τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες της κατανάλωσης τροφίμων, τόσο για υπάρχουσες όσο και για συνιστώμενες δίαιτες με κρέας, υγιεινή διατροφή και διατροφή υγιεινής χορτοφαγίας). Χρησιμοποιώντας κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, εθνικές έρευνες για τα τρόφιμα και διεθνείς βάσεις δεδομένων κατανάλωσης τροφίμων και αποτυπώματος νερού, μπορέσαμε να βελτιώσουμε τα εθνικά δεδομένα αποτυπώματος νερού στα μικρότερα δυνατά διοικητικά όρια σε μια χώρα (περίοδος αναφοράς 2007-2011). Διαπιστώσαμε γεωγραφικές διαφορές στις τιμές αποτυπώματος ύδατος για υπάρχουσες δίαιτες καθώς και για τη μείωση των αποτυπώσεων νερού που σχετίζονται με τη μεταβολή των συνιστώμενων υγιεινών διαιτολογίων. Για τις 43.786 αναλυόμενες γεωγραφικές ενότητες, το αποτύπωμα νερού μειώνεται για μια υγιεινή διατροφή που περιέχει κρέας (εύρος 11-35%). Μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται για την υγιή δίαιτα χωρίς κρέας αλλά με ψάρι (33-55%) και υγιεινών χορτοφαγικών (διακύμανση 35-55%). Με άλλα λόγια, η μετάβαση σε υγιεινή διατροφή δεν είναι μόνο καλή για την ανθρώπινη υγεία, αλλά επίσης μειώνει σημαντικά την κατανάλωση υδάτινων πόρων, με συνέπεια για όλες τις γεωγραφικές οντότητες στις τρεις χώρες. Τα πλήρη αποτελέσματα μας είναι διαθέσιμα ως συμπληρωματικό σύνολο δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης για την ενημέρωση των πολιτικών που στοχεύουν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές οντότητες.


Η απελευθέρωση από το γνωστό.

User avatar
osho_st
Site Admin
Posts: 303
Joined: Tue Feb 11, 2014 12:04 am

επιθετικότητα και κρεοφαγία.

Postby osho_st » Thu Sep 20, 2018 10:53 am

Η κρεοφαγία από μόνη της μάλλον δεν είναι υπεύθυνη για επιθετικότητα. Ίσως και να ισχύει το αντίθετο μια και περιέχει πρόδρομες ουσίες σερετονίνης.

Οι σχετικές αναφορές σε επιθετικότητα κρεοφάγων μάλλον έχουν σαν ρίζα τους, θέματα πέψης, λόγο παρασκευής και ποιότητας κρέατος (ενδεχομένως και υπερβολικής πρόσληψης πρωτινής). Γενικά η κακή πέψη φαίνεται να συσχετίζεται με κακή ψυχολογική διάθεση.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο προσέγγισης, η κρεοφαγία σχετίζεται με ιδεολογήματα που αποδέχονται την αυτονόητη κυριαρχία του ατόμου στην φύση, σαν δικαίωμα νομής και χρήσης χωρίς όρια,
Το ανάλογο ιδεολόγημα για την κοινωνία, αν και δεν παράγεται από την κυριαρχία στην φύση, ενισχύεται.


Η απελευθέρωση από το γνωστό.


Return to “Υγεία”

cron